The Vasa Ski Race - Vasaloppet

  • Allmänt

The Vasa Ski Race – Vasaloppet

The first Sunday in March every year more than 15 000 persons ski from Sälen to Mora in Sweden in the famous Vasa ski race.
It is the biggest ski race in the world and it is about 9 Swedish miles. It takes the best skier about 4 hours – some need 10 hours or more.

How did the race start?

Vasaloppet started in 1922. But it is much older than that and goes back in Swedish history.

The first Vasalopp (lopp means race in English) was carried out as early as 1521 by Gustav Eriksson – but he didn´t ski from Sälen to Mora.
He went the opposite direction from Mora to Sälen.
Later, he became king of Sweden, better known as Gustav Vasa.

  
Gustav Vasa                                                                      Kristian II

1520 Sweden was in a union with Denmark. The discontent with the Danish king, Kristian II, was great.
Gustav Eriksson, 24 years old, who had been imprisoned in Denmark, managed to escape and began a long and dangerous march north.

On his way, Gustav urged peasants to revolt against the Danish authorities, but to no avail. Gustav was hunted throughout Dalarna by the pursuing Danes.

After a month Gustav stood outside the church in Mora and spoke to the crowd.


The Speech at the Church in Mora

Beheaded

Only weeks before, his father, Erik Johansson Vasa, together with some 80 other noblemen had been beheaded in Stockholm (”Stockholm´s bloodbath”).


Erik Johansson Vasa

Gustav asked how long they could accept such atrocities and urged them to take up arms. But the people wanted to confer with the neighbouring villages before deciding. The Danes were in close pursuit and, before he could get the answer he wanted, Gustav was forced to take his skis and continue his flight west towards Norway.

A few days later news of King Kristian II´s brutal ravages throughout Sweden reached Mora, the people regretting then that they had not immediately supported Gustav.


Today in Mora

Two of the best skiers cought up with Gustav Vasa in Sälen and Gustav was persuaded to return with them to Mora to lead the fight against King Kristian II.

This is the story that has been told throughout the years in Sweden.

What is true about Gustav Vasa as the first Vasalopp skier?

There are many urban legends and stories that are made up gradually afterwards, about what Gustav Eriksson, the future king met with in Dalarna. But Dick Harrison, professor in History, went to look at the sources, if there were any.

At Christmas 1520, Gustav Eriksson was supposed to have come to Mora and tried to persuade the peasants to revolt against the Danish king, Kristian II. That story is the basis of the Vasa ski race – Vasaloppet.

It is said that he had remained them how brutal the Danish bailiffs had been, but the peasants were uninterested. Gustav was forced to continue to Norway. Perhaps the noblemen on the other side of the mountains, could help him? Or should he continue by ship, to Germany, and get help from them? He went from Mora on his way to Norway via Sälen.

”To ski, or not to ski – that´s the question”

If we leave the story here, that was the root to the Vasa ski race, Dick Harrison, assumes that Gustav Eriksson was not ski-ing at all!

To ski was something noblemen from Uppland did not do!

Perhaps he used snow-shoes, or was riding on a horse, or went by sleigh – nobody knows.


Snow-shoes

But one of the sources says that one person had seen by himself, the places that Gustav passed with snow-shoes, and that is the reverend Herman Pauli in Malung. But that source is from 1593.

Back to the story. It took a long time for the peasants to change their minds. Now, they received a message from Uppland about the brutal ravages by the Danes. And then the peasants of Dalarna sent a force to get Gustav back and to start the revolt. This happened in January 1521.

They catched up Gustav ”on top of Lima” and they went back to Mora.

Dick Harrison says that one can´t think that the men from Dalarna were especially upset about the strangers, who were beheaded at Stortorget in Stockholm (”Stockholm´s bloodbath”) and took up arms of that reason, no.

There were other reasons.

When Kristian II became a king he lifts the blockade against Sweden. And peace vouched for better times for the iron-export, that farmers with extensive lands, dealed with.

So why did they change their minds?

The king Kristian II introduced, during the winter 1520-1521, a Nordic company of commerce, that was about to take up the fight with Hansan. The iron production in Bergslagen were now to be placed at the Company´s disposal. That upset the miners.

Kristian II also introduced additional tax burden because he was deeply in debt.

To top it all, he issued an edict that all peasants would be disarmed.

This was like a declaration of war against the men from Dalarna, according to Dick Harrison.

It was when the news about Kristian II´s decision reached Mora that the peasants quickly decided to start searching for allies and sent for Gustav Eriksson.

Gustav Vasa was elected King 1523.

Now he is a symbol for the world´s biggest ski competition – Vasaloppet!

 

 

Vasaloppet

Den första söndagen i mars varje år åker fler än 15 000 personer skidor från Sälen till Mora i Sverige i det berömda Vasaloppet.
Det är den största skidtävlingen i världen och det är ca 9 svenska mil. Det tar den bästa skidåkaren omkring 4 timmar - en del behöver 10 timmar eller mer.

Hur började Vasaloppet?

Vasaloppet startade 1922. Men det är mycket äldre än så och går långt tillbaka i den svenska historien.

Det första Vasaloppet genomfördes 1521 av Gustav Eriksson - men han åkte inte skidor från Sälen till Mora. Han åkte i motsatt riktning från Mora till Sälen.
Han blev kung av Sverige, mer känd som Gustav Vasa.

1520 Sverige var i union med Danmark. Missnöjet med den danske kungen Kristian II, var stort. Gustav Eriksson, 24 år gammal, som hade fängslats i Danmark, lyckades fly och började en lång och farlig marsch norrut.

På vägen uppmanade Gustav bönderna att revoltera mot de danska fogdarna, men till ingen nytta. Gustav jagades genom Dalarna av de förföljande danskarna.

Efter en månad stod Gustav utanför kyrkan i Mora och talade till folkmassan.

Halshuggna

Bara några veckor innan hade hans far, Erik Johansson Vasa, tillsammans med ett 80-tal andra adelsmän hade blivit halshuggna i Stockholm ( "Stockholms blodbad"). Gustav frågade hur länge de kunde acceptera sådana grymheter och uppmanade dem att ta till vapen. Men folket ville rådfråga i grannbyarna innan de fattade några beslut. Danskarna var dem i hälarna och innan han fick svar var Gustav tvungen att ta till skidorna och fortsätta sin färd västerut mot Norge.

Några dagar senare nådde nyheten fram till Mora om kung Kristian II: s brutala härjningar i Sverige. Folket ångrade då att de inte omedelbart hade stött Gustav.

Två av de bästa skidåkare kom i kapp Gustav Vasa i Sälen och Gustav övertalades att återvända med dem till Mora för att leda kampen mot kung Kristian II.

Det är den här berättelsen som man har fått höra genom åren i Sverige.

Vad är sant om Gustav Vasa som den första Vasaloppsåkaren?

Det finns många vandringssägner och berättelser som är påhittade i efterhand, om vad som hände Gustav Eriksson, den blivande kungen, i Dalarna.

Men Dick Harrison, professor i historia, har sökt i källorna, i vad mån de finns.

Vid julhelgen 1520 skulle Gustav Eriksson ha kommit till Mora för att försöka övertala bönderna att göra uppror mot kung Kristian II. Det är den berättelsen som ligger till grund för Vasaloppet.

Det sägs att han hade påmint dem om hur förfärliga de danska fogdarna varit, men bönderna var ointresserade. Gustav tvingades att fortsätta till Norge. Kanske stormännen, på andra sidan bergen, kunde hjälpa honom? Eller skulle han fortsätta med skepp till Tyskland, där han skulle kunna få hjälp?

Från Mora gick vägen mot Norge via Sälen.

Om vi lämnar berättelsen, som gav upphov till Vasaloppet på skidor, så utgår Dick Harrison, från att Gustav Eriksson inte åkte skidor!

Att åka skidor var något som uppländska herremän inte gjorde!

Kanske han använde snöskor, eller red på en häst, eller åkte släde – det är ingen som vet.

Men en källa säger att en person, han själv sett platser som Gustav passerat med snöskor, och det är kyrkoherden Herman Pauli i Malung. Men källan är från 1593.

Tillbaka till berättelsen. Det tog tid för folket i Mora att ändra sig. Nu fick man bud från Mälardalen om danskarnas förfärliga framfart. Och då sände man iväg en styrka för att hämta tillbaka Gustav och starta upproret. Det skedde någon gång i januari 1521.

De utsända hann i kapp Gustav "överst uppe i Lima” och de återvände till Mora.

Att dalkarlarna skulle ha blivit särskilt upprörda över de okända främlingarna som dräpts på Stortorget (”Stockholms blodbad”) och gripa till vapen för det – nej,enligt Dick Harrison fanns andra orsaker.

När Kristian II blev kung lyfter han blockaden mot Sverige. Och freden borgar för bättre tider för den järnexport som storbönderna och bergsmännen ägnade sig åt.

Så varför ändrade de sig?

Kung Kristian II lanserade under vintern 1520-1521, ett nordiskt handelskompani som skulle ta upp kampen mot Hansan. Järnproduktionen i Bergslagen skulle nu ställas till kompaniets förfogande. Detta upprörde bergsmännen.

Kung Kristian II införde dessutom betungande extraskatt eftersom han var djupt skuldsatt.

Till råga på allt, utfärdade han ett påbud om att alla bönder skulle avväpnas. Det här var som en krigsförklaring mot dalkarlarna.

Det var när nyheterna om Kristians beslut nådde Mora som bönderna bestämde sig fort, började söka efter allierade och skickade bud efter Gustav Eriksson.

Gustav Eriksson Vasa valdes till kung 1523.

Nu är han en symbol för världens största skidtävling - Vasaloppet!


Det här är jag på upploppet...

Taggar: