Uppsala universitet

  • Allmänt

Uppsala var Nordens första universitet


Academia Carolina uppförd på 1400-talet.
Huset var Uppsala universitets ursprungliga byggnad.
Kopparstick av Fredrik Akrel.

 

I februari 1477 utfärdade påven en bulla där han medgav att man fick öppna ett studium generale i Uppsala.
Det betydde att man fick tillstånd att meddela undervisning inom alla de fyra fakulteter som fanns vid den tidens universitet. Det gällde teologisk, juridisk, medicinsk och filosofisk.

Tyngdpunkten i undervisningen låg på teologi och filosofi och undervisningsanstalterna var vid den här tiden knutna till den katolska kyrkan. Universitetet var främst en prästskola. En viktig uppgift var att tillgodose katolska kyrkans behov av utbildat prästerskap.

Uppsala universitet upprättades hösten 1477 med juridiskt självstyre. Det innebar att lärare och studenter bara kunde dömas av universitetets egen domstol. Detta kom att gälla ända fram till 1852.
Sex professorer, alla teologer, stod för undervisningen.

Studenterna antecknade flitig. Boktryckarkonsten hade just nått Sverige, men böcker var dyrbarheter. Universitetsbiblioteket fanns inte ännu. Studenterna var inte många, ett tiotal kanske.
 

Sveriges historia under universitetets  första 100 år

Sverige härjades av striderna mellan unionspartiet och nationalistpartiet.  Unionspartiet erkände danske kungen och nationalistpartiet förespråkade nationell självständighet.
Kyrkan – och därmed även universitetet – deltog aktivt i dessa strider på unionspartiets sida.

Ärkebiskop Jakob Ulvsson som var universitetets grundare och förste kansler, var under långa tider unionspartiets ledare. Med danskarnas hjälp besegrade han Sten Sture d ä och satte in Hans av Danmark på Sveriges tron. Maktkampen kulminerade i Stockholms blodbad och kung Kristian II:s framfart genom södra Sverige.
 


Broderi på mässhake från 1400-talet i Uppsala domkyrka, föreställer ärkebiskop Jakob Ulvsson.
 


Bild 1800-talsbild av Sten Sture d ä
 

1500-tal

Under en stor del av 1500-talet låg verksamheten vid universitetet nästan helt nere.

Under reformationen fram till katolska kyrkans fall förföll också universitetet.

Gustav Vasa saknade intresse för att återupprätta det, eftersom han väl närmast betraktade universitetet som en påvlig institution.

Universitetet återupprättas vid Uppsala möte 1593 och blomstrar under stormaktstiden.

Efter reformationen 1593 var professorerna sju, tre i teologi och en i vardera astronomi, naturlära, matematik och logik.


Gustav Vasa
Livrustkammaren, Wikimedia

 

1600-tal

En bit in på 1600-talet har scenen förändrats. Biskoparnas makt är bruten.

Den unga nationalstaten Sverige fungerar administativt och ekonomiskt.

Ungefär hundra år efter Stockholms blodbad skiljs universitetet från kyrkan och blir kungens intresse i stället.
 

Johan Skytte

År 1622 utnämner Gustav II Adolf sin gamle lärare Johan Skytte till universitetets kansler.

Skytte stod på höjden av sin tids bildning och tillsammans med Gustav II Adolf och Axel Oxenstierna lade han grunden till en glansperiod i universitetets historia. Universitetet fick en fungerande organisation och ökad ekonomi.

Johan Skytte moderniserade det svenska utbildningssystemet, vilket han ansåg skulle vara öppet även för kompetens, inte bara för börd.

Johan Skytte kom senare också att bli riksråd, diplomat och generalguvernör över svenska Livland.

Han kom också att grunda rikets andra universitet i Dorpat.

Gustav II Adolf donerade över 300 gårdar, de s k gustavianska arvegodsen, till universitetet. Genom avkastningen från denna jord blev universitetet ekonomiskt oberoendelångt in på 1800-talet.

Gårdarna försåg professorerna med spannmål och fisk att leva på.

Johan Skytte (1577-1645)
Litho by Johan Elias Cardon (1802-1878)

 


Gustav II Adolf
Attributed to Jacob Hoefnagel, Nationalmuseum


Axel Oxenstierna
Efter Michiel van Mierevelt, Nationalmuseum

Gustavianum

Universitetet fick sin första huvudbyggnad 1625. Man byggde om den gamla ärkebiskopsgården vid domkyrkan. Den fick namnet Gustavianum efter Gustav II Adolf.


CC,  RAÄ databas för historiska byggnader, Alexander Engström

 


Uppsala domkyrka och Gustavianum ca år 1900
CC, RAÄ Kulturmiljöbild

Uppsala universitet i siffror

År 1595 skrevs 70 studenter in

1630 var de 1 000, mest prästsöner

1780-talet 450 då prästsönerna var färre och borgarklassen ännu inte hade börjat skicka sina barn till universitetet

1880 fanns cirka 1500 studenter

1945 var de drygt 4 000

I början av 1970-talet 20 000

1997 31 000

2017 42 559

År 1862 fanns 52 professorer

1945 var de 75

1997 var de 291

2017 var de 709 (29% kvinnor)

År 1872 skrevs den första kvinnliga studenten in

1882 var Ellen Fries först med att disputera

1949 utnämndes den första kvinnliga professorn