Något om tobakens historia i Sverige på 1600-talet

  • Allmänt

Tobaksbruket nådde Sverige i början av 1600-talet, troligen genom engelska sjömän.

Man började med att ”supa” eller ”dricka” tobak, dvs röka pipa. Sedan dröjde det inte länge förrän man också tuggade och snusade tobak.
 

Det äldsta belägget för att man använde tobak i vårt land är fyndet av en kritpipa i en sjömanskista på Vasaskeppet.
 


Det här är en kritpipa som hittats på övre batteridäck på Vasaskeppet.
Foto: Tony Andersson, Vasamuseet

 

I Uppsala fanns ett protokoll skrivet 1629, där striden uppstått då en i laget inte ville röka.

Följande år kan man läsa om tartariska sändebud i Stockholm som fick ett lispund tobak och sex tobakspipor.
 

År 1633 kom den första skriften om tobak, en akademisk avhandling med titeln ”Om den nikotinska örtens eller tobakens härliga egenskaper”.

Första gången vi har importsiffror är 1637. Då infördes 1714 skålpund tobak och 892 dussin pipor.

1638 konstaterade generalguvenören i Finland, Per Brahe, att ”ingen snart sagt finnes både man och kvinna, som icke både snuva och dricka tobak sent och bittida brukar”.

Olof Rudbeck var den förste som införde tobaksplantan i Sverige. År 1650 planterade han den som prydnadsväxt i sin trädgård.

Ett samtida projekt till tobaksodling i riket gick om intet. Fram till århundradets mitt importerades tobaken i färdigberett skick, dvs spunnen, karvad, mald eller riven.

Men, år 1645 anställdes en tobaksspinnare i Göteborg, men hans verksamhet blev kortvarig. Bättre gick det för den tillverkning som startades i Stockholm några år senare.
 

Staten intresserade sig tidigt för handeln med tobak, främst import och inrikeshandel. Tullar och monopol komtill. Under 1600-talet hann man med fem olika monopol.

Sedan det sista monopolen upphört 1685 fick var och en rätt att införa tobak och upprätta spinnerier om man bara anmälde det till kommerskollegium.
 

Nu började man också göra försök med tobaksodling.

Den första handledningen i odlandets konst utgavs år 1690.
 

Sedan följer tobakens historia på 1700-, 1800- och 1900-talen, men det är en annan historia.

Ovanstående fakta är hämtat från Tobaksmuseet, Skansen.

 

Taggar: