Jean Eric Rehns egenhändiga förteckningar över av honom utförda arbeten

  • Allmänt

Mer om Jean Eric Rehn 300 år

Jean Eric Rehns egenhändiga förteckningar över av honom utförda arbeten

Jag har kommit över en skatt. En bokskatt.

För många år sedan när jag läste Folklivsforskning köpte jag nämligen alla Samfundet Sankt Eriks årsböcker från 1903 till 1973 av inte mindre än professor Mats Rehnberg.

Dagen då jag skulle hämta böckerna, som han hade tagit med sig till institutionen, berättade han för mig att han inte hade fått en blund på hela natten. Han hade ju varit tvungen att läsa i böckerna, för sista gången, och mycket hade varit nytt för honom.

Det är det bästa köp jag har gjort. Det finns så mycket Stockholmshistoria bevarad i dessa böcker.

Den här gången är det i årsboken för 1925 som jag hittar en artikel av Gustaf Upmark om Jean Eric Rehns egenhändiga förteckningar över av honom utförda arbeten.

Han skriver:
  ”Hovintendenten Jean Eric Rehn,  en av 1700-talets mest anlitade och habilaste konstnärer i sitt slag har efterlämnat tvänne förteckningar över av honom utförda arbeten, vilka förvaras i gårdsarkivet på Bellinga i Skåne. Genom tillmötesgående av ägaren till Bellinga, greve Claes Piper, har jag satts i tillfälle att avskriva dessa förteckningar.
  Det möter mången gång svårigheter att göra en säker boskillnad mellan de under 1700-talet på arkitekturens, rumsinredningskonstens och konstslöjdens områden verksamma konstnärerna, och jag har därför ansett det vara av intresse att offentliggöra den ”liber veritatis” som dessa Jean Eric Rehns förteckningar utgöra.  ̶  Det hade visserligen varit synnerligen frestande att förse förteckningarna med kommentarer och att i samband härmed återgiva såväl ett antal originalteckningar av Rehns hand som finns bevarade i Bellingaarkivet och annorstädes som även fotografier i deras nuvarande skick av byggnader, rumsdekorationer, gravmonument etc. av Rehn.
Då en dylik kommentar emellertid skulle bliva eller i varje fall skulle kunna göras synnerligen omfattande och då forskningen på hithörande områden för närvarande är synnerligen livligt i gång, har jag ansett lämpligast att här avtrycka förteckningarna utan alla slags kommentarer i förhoppning att de skola bliva till gagn för och ytterligare stimulera denna forskning.
  Förteckningarna, av vilka n:o 1 synes vara ett kortare utkast och n:o 2 en mera fullständig utskrift, delvis innehållande samma upplysningar, återgivas här nedan med iakttagande av Jean Eric Rehns stavningssätt.   ̶  Liksom jag icke ingått på något kommenterande, avstår jag även från något försök till datering av förteckningarna, något som eljest icke skulle mött alltför stora svårigheter."

 

Förteckning n:o I.

  Förteckning på alla af mig gjorde desseiner till Bygnader och andre decorationer så uti kyrckior som och till Kongl. Slåten och Theatern

Et stort hus på Ersta Wik med Trädgård och Generall Plan Herman Peterson låtit Bygja.

  på Gimo Bruk, ett stort hus med des Fly[g]lar och Trädgårdar, och stor Stall Bygnad   ̶   nu warande Bärgs Råddet Lefeburer tilhörig,

  ett stort Hus på Forsmarcks Bruk, med generall Plan Hofmarchalken Jenni[n]gs tilhörigt.

  Liungs hus med Flyglar och Trädgård Hans Ex: R: Råddet Grefwe Ferssen tillhörigt.

  Lambohof   ̶   ett stort hus med hela des Inredni[n]g af hans E: R: Råddet Sinckler upbygdt   ̶  

  Wesby heela husets inredning, som och å nyjo upby[g]dt ett stort Orangerie Hofmarchalken Degerr tilhörigt.

  Rossersbergs Slåt om Repare[rad]t hela huset samt inredt hela wåni[n]gen der Hans Kungl. Höghet och Härtiginan Bebo.

  Salsta Repareradt den stora wåni[n]gen och Trappan Hans E: Grefwe Brahe tillhörigt

  på Löfsta Bruk decoreradt fläre Rum.

  dito Öfwre wåni[n]gen här uti Staden låtit förfärdiga med Boisering och sculpturer.

                                                          Uti Stockholm efterföl e

  Repareradt dett så kallade Torstensonska huset hans EX: Riks Råddet Bielke tillhörigtlagdt partern.

  ifrån grund upbygdt Hofmarchalinans Degerrs nu warande hus på wästra Trädgårds gattan samt hela inredni[n]g uti sama hus.

  dito uti det stora Degerrska huset decoreradt flära Rum uti den öfwre wåni[n]gen

  uti hans Ex: R: Råddet grefwe Ferssens hus inredt alla rumen uti det stora huset och upbygdt en Salon uppe på terrassen som och anlagdt partern.

  Bibliothequet på Drottningholm och det tillhörande Cabinettet   ̶   dito naturalie Cabinettet

                                                          Kyrckior och Epitafier.

  uti S:t Nicolai kyrckia uti Stockholm ett Epit: öfwer lagman Wattrang

  S:t Claræ kyrckia Rittni[n]g till Predickestolen och den samma låtit Exequera.

                                                          Epitafier   ̶   Presidenten Ridderstolpes
                                                          amirall Ankarcrantz
                                                          Styckjutare Meijers
                                                          Anna Christ[i]na Rungren
                                                          Öfwer Intend: B. Hårlemans
                                                          Presidenten Rålambs

  S:t Jacobi kyrckia Kyreckio härden Tålstadius

  Ritni[n]g och modell til en ny Prädickestol der städes.

  Maria kyrckia gifwit Ritni[n]gar till altare och Predickestol Epitafier Comercie Råddet vult v: Stejerns, dito Cancelli Råddet Bercks, dito krigs Råddet Waden Stiernas fru.

  S:t Catrina kyrckia   ̶   dessin till orge[l] wärcket Olof Ströms Epitafium

  Ulrika Eleonore kyrckia   ̶  Prädickestolen der städes

  Riddareholms kyreckian grefl. Torstensonska Graf Choret som och Wak[s]lagers Ephitaf: der til och kommande Doctorn och kyrkio härden Rossens Epitaf:

 

                                                          Epitafier utom Stockholm

  Bärgs R: Tersmedens Graf Chor med des Epitaf:

  dito Ehrnheims

  Hans Excl: R: Råddet Gylenstiernas Föräldrars Epitaf: 2:e st. uti Biörcksunds kyrck:

  B: Gustaf Höpkens Epitaf: uti Salems kyrck:

  en  grafwård öfwer Cancelli Råddet Klingenstierna och hofcansellern v: Dalin wid lofö kyrckio gård

  en grafwård för B: Oxenstierna på Harie,
  Hans Ex: R: Råddet Lager Bielke Epitaf: uti Bränkyrckia.

  archi Biskopen Troilius Epitaf: uti Westerås domkyrckia

  archi Biskop Jacob Benzelius Epitaf: uti Upsala domkyrckcia

  dito archi Biskop Beronius Upsala

  Sturarnes monument uti Strängnes domkyrckia

  Biskop Sereni monument

  Domprobsten Wolins Epitaf: uti Lunds domkyrckia

  Desseiner till en nybygder Sockne kyrckia af grefwe Gustaf Horn samt der till hörande altare och Predickestol

  Desseiner och modell till Johanis kyrckia   ̶  (senare tillskrifvet)

  Predickestol och altare uti Eds kyrckia

  För den Kongl. Theatern uti Stockholm alla decorationerne till operan Tetis och pelle samt alla acteurernes klädder.

  Operan Assis och galate alla decorationer i synnerhet le Temple du neptun   ̶  dito alla der till hörande klädder

  Operan Orphe et Erudices decorationer och i synerhet decoration till helfwitit och la Champ Elisé   ̶  dito alla der til hörande kläder.

  Operan Ephigeni   ̶  alla decorationer med der till hörande klädder.
 

Förteckning n:o II.

  Förteckni[n]g på de af mig giorde Dessiner till Private Hus Bygnader och inre decorationer.

  Handels manen Herman Pettersons hus wid Korn hamn inredt den stora wåni[n]gen

  Handels manen Rohlandt Schröders hus på Järn Tårget inredt den stora wåni[n]gen

  Borgmästare Kiermans Hus wid munckbron inredt alla våni[n]garne

  Comercie R: Råddet Finlais hus på Riddareholmen   ̶   inredt den stora wåni[n]gen    ̶  

  Dito på des landt Gård Duvnäs, inredt Bygningen uti Trädgården   ̶   giord dessin till bemält Trädgård

  Hans Ex: R: Råddet Ekeblads hus wid normalms Torg    ̶   inredt och decoreradt de stora Rumen   ̶  

  å nyjo anlagdt huset och det öfwrie samt en Generrall Plan af hela Godset Ersta Wik tillhörigt Herman Pettersson

  Gimo Bruks Herre Gård, med alla der till hörande Bygnader, och Trädgårdar, samt en Generall Plan öfwer hela Bruket   ̶   Tillhörigt Bergs R: Råddet Lefeburer.

  Forsmarcks Bruk, det stora huset med alla Rumens inredni[n]g efter den giorda Generall Plan   ̶   Hofmarchalken Jennings tilhörigt   ̶  

  Liungs Herre Gård, med alla des Bygnader samt det stora Husets inredning   ̶   en Generall Plan öfwer hela Egendomen   ̶   Hans Ex: R: Ricks Råddet Ferssen tillhörig

  Lambohof   ̶   det stora huset med hela des inredning Hans Ex: R: Råddet Sinkler tilhörigt   ̶  

  Dito alla de stora Rumen uti Ferssiska Huset her uti Staden

  Repareradt och decoreradt den stora wåni[n]gen uti det så kalade Torstensonska Huset wid normal[m]s Tårg tillhörigt Hans Ex: R: Råddet Thure Bielke

  Wesby Herre Gård, decoreradt hela första wåni[n]gen samt efter min dessin låtit upbygia det nyja oranferiet   ̶  Hofmarchalken De Gerrs tilhörigt   ̶

  dito uti det De Gerrska Huset å nyjo decoreradt den stora wåni[n]gen

  dito efter min dessin upbygt det mindre huset i hörnet af Trädgårds gattan, och Kock gränden inredt och decoreradt alla Rumen    ̶  

  dito inredt, och decoreradt flära Rum på Löfstads Bruk    ̶  

  dito inredt och decoreradt en wåni[n]g för nu warande Camar Herre B: Carl De Gerrs måg Herr B. v. Essen

  Herr Baron Ruths hus wid Drottni[n]g gattan    ̶   den samma inredt och decoreradt alla Rumen    ̶  

  på Gripsholms Slåt decoreradt den stora Runda Salonen    ̶  

  Rossersbergs Huset   ̶   ändradt och inredt den stora wåni[n]gen    ̶  

  Gifwit dessin till Gref Gustaf Horns Sockne Kyrckia, och des famillie Graf    ̶   med alt des ornamenter

  på Sturefors decoreradt en stor Salon    ̶   Hans Ex: R: Råddet Nils Bielke tilhörigt    ̶  

  Salstad, Repareradt och inredt den 1wåni[n]gen Grefwe Brahe tilhörigt

  Sal: Konu[n]g Adolf Fredriks litt de p[a]rad uti Pellar Salen uti Kongla Slåtet i Stockholm    ̶     

Uti de Kongla Slåtet i Stockholm inredt och deco[r]erad[t] Bege de örwre wåni[n]garna och östra och westra sidorna, wilckia nu innehafwes af deras  Kongl Höghetter Härttigarne Carl och Frederik som och de Rum som Härtiginan inhafwer.

  Konu[n]gens och Drottni[n]gens Stora Säng Kamrar

  Alle Stats damernes och Cavalieres  Rum

  En Theatre uti det stora galleriet   ̶   en dito uti Drottni[n]gens stora drabants Sal, en dito i Sal- Konungens, små Rum en dito uti Härtiginans Säng Kamare   ̶  

   Kongl. Maysts nedre Säng Kamare   ̶  

   wid Hans Maysts Biläger  ̶   decoreradt Slåts Capellet och Riks Salen   ̶   dito Härtig Carls Biläger   ̶  

  Gustav Adolfs Födelse   ̶   dito Slåts Capellet

  Wasa Hof Rätts inwigni[n]g decoreradt Drottni[n]gens stora drabants Sal   ̶   utom alla differante fester gifwne uti det Kongla  Slåttet.

  Hans Kongl. Maysts Kröni[n]g decoreradt St  Nicolai Kyrckia

  Kongla  log Gården till Hylni[n]gen

  Wid Drottni[n]gholms Slåt   ̶   på Qina en fest förestälande parnassen    ̶   dito en Theater uti Stora Riks salen    ̶  

  Uti sama Sal differante fester gifwne wid de Kongla nam[n]s, och Födelse dagar   ̶   dito det öfwre galleriet m. m.

  en fest med en stor decoration uti Carlbergs Trädgård För Prince Henrik af Preussen.

  dito uti Kongs Trädgården i Stockholm wid Härtig Carls Biläger

  Sal    ̶   Drottni[n]g Louvisas Ulrikas litt de parad    ̶   des transpo[r]dt ifrån Swartsiö Slåt, till Staden, decoreradt Riddare Holms Kyrckian till Begrafningsacten.

  Härtigen af Smålands Döpelse act, uti Slåts Capelet

  dito des Begrafning uti Riddareholms Kyrckian

  låtit förfärdiga des Koppar Kista

  en dessin öfwer Gustaf  Adolphs Graf Chor uti Riddareholms Kyrckian.

                                                          p[r]ivate fester med decorationer

  En stor dec[o]ration på Södermal[m]s Tårget    ̶   gifwen af Ryska Ministern Grefwe Pannin wid Stor Försten af Rysslands Födelse 1755.

  dito, en fest gifwen af Ryska Ministern Grefwe Osterman på platzen fram före Riddareholms Kyrckian efter Gustaf d: IIIds  Kröni[n]g    ̶  

  dito en fest af Bemälte Minister wid Konu[n]gens Biläger    ̶  

  En fest med decoration på norrmalms Tårg gifwen af Kongl Danske Ministern Schack, wid Konu[n]gens Biläger

  Wid Härtig Carls Biläger decoreradt en Stor Salon   ̶  

  Uti Grefwe Ostermans hus på Riddareholmen wid Kron Prinsens Födelse   ̶   decoreradt Gref Ostermans Hus med la[m]ppor hela husets architectur   ̶  

  Franska Ambasadeurns Ms  Dusons Hotell på Blasiöholmen   ̶   decoreradt med lamppor och målni[n]g

  Kongl måhlara academiens uti Rosenadlerska huset wid nor Bro öfwer sama tillfälle

  Hertig Carls hus   ̶   decoreradt hela ingången till huset med 2e  Col[o]nes australl och Swänska amirals Flaggorna wid Gustaf Adolfs Födelse   ̶  

                                                          Epitafier och Grafwårdar.

  St  Claræ Kyrckia   ̶   Presidenten Ridderstolpe
  Baron Hårlemans
  Hof Intend: Rehns K: makas Christina Rungrens
  Generall SiegeRoths
  Styck Juttare Mejers families
  Presidenten Rålambs
  Amiraln Ankarcrants
  Fru Daives. Färdigt men eij blifwit upsat   ̶  

  St  Jacobi Kyrckia   ̶   Kyrckio Herden Tolstadi Epitafium af mig blifwit påkåstadt

  Dito låtit förfärdiga en Modell till en ny Präddike Stol   ̶   för bemälte Kyrckia   ̶  

  Abé Michalesis Epitafium. dito mad darmancours dese äro uppå Kyrckio  gården upsatte

  St  Johannis Kyrckia, Förfärdigadt alla de aproberade Rittni[n]garne till den Nyja Kyrckians påbegynnte och af Hans Kongl Mayst siälf grun[d]la[g]der

  Der öfwer låtit giöra en fulständig Modell af hela des utse[e]nde   ̶   hwilken modell nu fines uti den Kongla  modell Kammaren.

  St  Nicolai Kyrckia Camar Råddet Watrangs Epitafium

  Kongl Riddarholms Kyrckian   ̶   det Grefweliga Torstensonska Graf Choret   ̶    

  Ceremonie Mästare Wakslagers Epitafium

  Kyrkio Härden och doctorn Rossens Epitafium

  Marje Madalene Kyrckia Comercie Råddet Voult v: Stejerns Epitafium

  ̶   Krigs Råddet Wadenstiernas Frus Epitafium

  Cancelie Råddet Bercks dito   ̶  

  St  Catrine Kyrckia Brygare ålderman Ströms Epitafium   ̶   teslikes gifwit dessin till orgelwärcket   ̶   

  Ulrika Eleonore Kyrckia gifwit dessin till Epitafium öfver Sal: Öfwerstinnan No[r]dencreutz

  uti Hedvig Eleonoras Kyrckia låtit förfärdiga den nyja Prädicke Stolen   ̶  

  uti Stockholms Stads Spinhus Kyrckia låtit förfärdiga altare Tafwla och Präddikestol   ̶  

  wid lofö Kyrckia låtit upräsa en Grafwård öfver Sal: Canslie Råddet v: Dahlin och Etat Secreter Klingenstierna   ̶     

   Tersmedska familiens graf Chor med ett Epitafium

  Ehrnhei  ms Epitafium

  2e  Epitafier, öfwer Hans EX: R: Råddet Grefwe Gylenstiernas Föräldrar

  Baron Gustaf Höpkens Epitafium uti Salems Kyrckia, och der städes öfwer R. Råddet Höpkens Grefwinna   ̶   Föd Spare

  Baron Oxenstiernas Grafwård, på Harjs Kyrcko gård

  Hans Ex: R: Råddet Lagerbielkes Epitafium uti Bren Kyrckia   ̶  

  Archi Biskopen Troilie Epitafium uti Westerås

  Dito Konu[n]g Erik d: XIV Graf Chor och Sten Kista

  Arch: Biskåpen Beronie Epitafium uti Upsala

  Dito arch: v: Linei Epitafium

  Konu[n]g Carl d: IXs  Statu till häst samt

  Sturarnes monument af huggen och polerad Gottlands Sten   ̶   och en trofe af Bly Förgylt   ̶   detta uti Strängnäs dom kyrckia   ̶  

  Biskop Sereni graf wård der städes på Kyrkiogården   ̶  

  Dom Probsten Walins Epitafium uti Lunds dom Kyrckia.

  Fäldt marchalken Ehrnswerds mi[n]es wård, och der till låtit giöra den uti modell   ̶  

  uti Phil[i]ps Stads Kyrckia

  låtit förfärdiga, des altare Tafwla oah Prädicke Stol

  2e  Epitafier öfwer Bruks Patron Lundgren och des Swärfadder Bruks Patron Biuggren

  Probsten och doct: Uglas Epitafium

  Ribin[g]ska familiens Epitaf:

  Gref Brahes Epitaf; uti Riboholms Kyrckia

  lands Höfwdingen De Gerrs Epitaf: uti löfstad Sockne Kyrckia

  Hofmarchalkens Jenings Graf Chor uti Sconila Kyrckia

  på Löfstads Bruk inredt Camarhere De Gerrs Bibliotheque samt naturalie Cabinet

  en Dessin till en stor Port som giör Entren till Bruket

  Här uti Staden låtit Bygja en Salon   ̶   uppå Terrasen   ̶   dito sedermera låtit upbygia ett litet orangerie på bemälte Terrasen

  Dito gifwit dessin till Terassens stängande åt Trädgårds Gattan med sten pilastrer och järngaller

  För Baron Ehrncrona ett stort hus på des landt ägendom

  Desseiner till Realls Hus, som kommer att Repareras

  och ånyjo inredas   ̶   Capitain Lilljehorn tilhörigt

  ifrån är 1746, och till den tiden då medailleurn Jungberger Emottog de Kongla  Mynte, har jag gifwit Ritningar till alla de skådde päni[n]gar, som blifwit graverade utaff medailleuren Ferman.

  alla dessiner till det Kongla Slåtets meublerande

  på Drottningholm   ̶   decoreradt Drottni[n]gens, Biblioteque

  dito det Rumet af ändan på bemälte Biblioteque wilket är med Marbres finte decoreradt   ̶   och

Kakelungen af 2e  colloner   ̶   Marbres antique   ̶   dito naturalie Cabinettet

  deseiner till Drottni[n]gens Säng Kamare Meubell broderad med Schnillier och guld

  på Qina   ̶   decoreradt hela den nedre våni[n]gen uti det stora Huset   ̶  

  uti Sal: Konu[n]gens lifs Tid besörgdt om Spetacllernes decorerande   ̶   och magazinet besörjande

  sedermera då den Swänska Operan börjades likaledes besörgt om alla decorationers förfärdigande   ̶  

och magazinets widmackthållande

  informeradt de Kongla  Barnen uti Rittande i flära års Tid

  som och den nu warande Cron Prinsen Gustaf Adolph

  Ritadt, och uti Koppar stuckit Sal: Hans Ex: R. Råddet grefwe Tessins museum

  dito Högst Sal: Konu[n]g Adolph Fredriks museum äfwen ritadt och graveradt

  dito graveradt 2e  stora plåttar, föreställande det Kongl. Slåttet uti Perspectiv

  3e  plättar öfwer Trollhättan

  2e  dito öfwer Järn Bron uti Stockholm

  Drottni[n]gens Krona uti naturlig storlek

  graverad åtskilige Kyrckior, och publique Hus m. m.

  graverad wettenskapsacademiens Tabeller och vingetter ifrån år 1746 till år 1755.

  1744 uti Paris graveradt Sal: Drottning Ulrika Eleonoras Bisättning uti Kongla  Riddareholmen af 8a  plåttar

  Wener[s]borg låtit förfärdiga Prädickstol, och Altare Tafwla.

--- Eftersom Gustaf Upmark inte kommenterade eller lade in några bilder 1925 kanske jag gör det i nästkommande blogg om Jean Eric Rehn.

 

Taggar: