Gustav Vasas syn på vården i Stockholm

  • Allmänt

Danvikens hospital

1551 invigdes Danvikens hospital, som kom till på Gustav Vasas initiativ.

Namnet Danviken kom av att danskarna hade ett av sina härläger här vid Stockholms belägring 1471.


Vy från Danviksklippan mot Danviks hospital 1906, Stockholmskällan

Sjukvården i Stockholm tidigare

Redan 1301 omnämns Helgeandshuset, stadens sjukhus som gett holmen dess namn.

Strax efter började S:ta Klara, S:t Franciscus och S:t Dominicus kloster hjälpa till med vården.
 

Där Johannes kyrka ligger i dag, låg dessutom S:t Görans hospital. Det var ett ”leprosium”, där man tog hand om spetälska och pestsmittade och det låg en bit från staden, på Brunkeberg eftersom smittorisken var så stor.
 

Helgeandshuset

Helgeandshusets uppgift var att ta emot förmögna åldringar och fattiga och sjuka personer.
De förmögna fick kost, logi och omvårdnad till sin död. För den tjänsten betalade de en engångssumma, som motsvarade ungefär värdet av ett stenhus.
De fattiga och sjuka lämnade sina eventuella tillgångar till Helgeandshuset och vårdades sedan på husets bekostnad till sin död.

Så här var förhållandena fram till Gustav Vasas tronbestigning 1523.

Då jämnades varenda kloster i Stockholm med marken och alla munkar drevs ur landet.

Klaranunnorna fick för en tid en fristad på Riddarholmen, dit sjuk- , mental- och fattigvården centraliserades. 1531 lät Gustav Vasa flytta sjukhuset på Helgeandsholmen och kyrkogård till Gråmunkeholmen, nuvarande Riddarholmen.

 

Men 1551 hade Gustav Vasa fått nog.

I ett brev skrivet den 21 februari 1551 från Västerås beordrade han Stockholms borgare att flytta det befintliga hospitalet.

Flytten skulle flux företagas

I brevet skrev han att:

”… en mächtig ond stanck kommer uti hela stadhen ther i Stockholm att thet Spetal
ther ligger opå Gråmunkeholmen teslikes thet watn, som löper ther omkring och
the siuke waska sigh och theris befläckade kläder uti, drogs utåt strömmen omkringh
slottet och hela stadhen.

Brevet fortsätter nu med modern stavning:

Därför vilja vi äntligen med det första ha samma spetal till Danviken, och för den skull ha
vi nu låtit försträcka förmyndarna i spetalen 400 mark örtugar till att börja bygget med.
Och är vår vilja att dessa förmyndare förmanas att nu i vinter skaffa sig timmer och
annan nödtorft och strax på föråret med all flit gripa sig bygget an.”

Gustav Vasa gav order om att allt måste flytta ut till Danviken och tillade att flytten skulle ”flux företagas.”

Det var inte oväntat att borgarna i Stockholm var ovilliga att flytta hospitalet till Danviken.

På Hospitalet bodde även så kallade fribröder, det vill säga äldre personer som betalt för att få bo på hospitalet.
Det är inte långsökt att anta att de och deras anhöriga såg det som en förvisning att behöva flytta till det avsides belägna Danviken, avståndet till staden var ju ändå tre kilometer.

Flytten drog ut på tiden och kungen fick skriva flera arga brev till borgarna.
Stadens borgare skrev ett brev till kungen i februari 1555 där de förklarar att andra saker måste prioriteras; bland annat håller de norra stadsportarna på att rasa samman.

Kungen svarade i ett brev från Vadstena den 7 mars. Han beskyllde borgarna för både snålhet och för att föredra ett okristligt liv i sus och dus.

Tidens sjukvård hade som i dag sina brister

Men vid den här tiden talar vi om stora brister.
 

Sjuka, fattiga, orkeslösa, ålderstigna, minderåriga…

I de små längorna stuvades de mentalsjuka ihop med de kroppsligt sjuka.

Barn och åldringar blandades om varandra.
 

Skriken och stanken

Enligt Martin Stugart, som skrivit en artikel om detta i DN, måste skriken ha hörts på långt håll och stanken varit hemsk.
 

Att hamna på Danviken

Att ”hamna på Danviken” var för den tidens stockholmare samma sak som en dödsdom.

Danvikens hospital förblev Stockholms enda inrättning för fattiga och sjuka, ålderstigna, orkeslösa och minderåriga i drygt 200 år.

En bit in på 1700-talet började vården humaniseras. Danvikens patienter flyttades in till staden.

Barnen flyttades till Stora Barnhuset vid Drottninggatan. De kroppsligt sjuka till Sabbatsberg och Lillienhoffska palatset.

De gamla och fattiga fick senare bo på Danvikshem, som ritades av Aron Johansson och invigdes 1915.

 

Danvikens hospital


2001 Foto: Cucumber CC


2005 Huvudentrén Foto: Jordgubbe CC


2009 Hospitalets framsida Foto: Jordgubbe CC


Foto: Holger Ellgaard, CC
Danvikens f.d. hospital efter renoveringen 2010

 

Helgeandshuset

På Stockholmsutställningen 1897 visades en rekonstruktion av Helgeandshuset.


Helgeandshuset på Konst och industriutställningen 1897. "Gamla Stockholm",
Stockholmskällan

 

Stora Barnhuset vid Drottninggatan

Barnhuset byggdes på 1630-talet. Här uppfostrades föräldralösa barn och andra barn vars föräldrar inte klarade av att försörja dem.


Fasad av Barnhuset mot Drottninggatan.
Ritning av Johan Eberhard Carlberg 1762. Stockholms stadsarkiv

 


Johan Sevenbom Målning 1784 Stockholmskällan

Vi ser det Stora Barnhuset till vänster med tukthuset Smedjehuset.
Här användes barnen och fångarna som arbetskraft.

Det är en lantlig idyll ut sig över Barnhusängen. Vi ser rödmålade trähus, trädgårdsodlingar, lador och torkhus, förmodligen för att torka tobaksblad som skördas ute på fälten.

I bildens mittparti ligger nuvarande Drottninggatan. Ett av de vita husen med säteritak är Hårlemans malmgård som ännu finns bevarad intill Centralbadet.

 

Sabbatsberg


Utsikt mot Sabbatsbergs sjukhus med Dalagatan i förgrunden 1896
Stockholmskällan

 

 

Lillienhoffska palatset


Lillienhoffska palatset (Engelska huset) fasad mot Medborgarplatsen
Foto: Holger Ellgaard CC
 

Danvikshem


Danvikshem Foto: Jssfrk, CC
 

Byggherre var Danvikens hospital. Till Danvikshem flyttades vården av äldre från hospitalet vid Danviken.
Den monumentala byggnaden med magnifikt läge vid Stockholms inlopp planerades för över fyrahundra boende.

Kuriosa: På 1920-talet kom en italiensk flotteskader till Stockholm som avlossade de sina kanoner just vid inloppet till Stockholm nedanför Danvikshem.
Inte illa, sjukhemmet blev taget för Kungliga Slottet.

 

 

Taggar: