Genvägar till historien - Weine Drotz, kriminaltekniker

  • Allmänt
Om ny teknik som tillämpas på historien
DNA-analyser, kriminalteknik,
ansiktsrekonstruktioner m fl
presenterat i ett historiskt sammanhang
 
WEINE DROTZ

Av Maud Ekblad

 


Gerumsmanteln undersöks 2005 av Weine Drotz
från Statens Kriminaltekniska Laboratorium, SKL. Foto: Christer Åhlin/SHM
 

Kriminaltekniker, DNA-expert

Weine Drotz och jag samarbetade med ett program på ForskarFredag den 22 september 2006 på Lava, Kulturhuset i Stockholm.

ForskarFredag ingår i Researchers´Night i hela Europa. Jag har i Historiehuset i Stockholms regi deltagit vid tre olika tillfällen på ForskarFredag.
 

Under rubriken ”ATT VARA HISTORISK DETEKTIV” hade Weine Drotz och jag ett program tillsammans.

Tänk att få visa upp Gerumsmanteln, kopian visserligen, för de många hundra ungdomar som kom under eftermiddagen och kvällen.

Och att ha en sådan expert på plats.

Vi hade också fått låna djurben från Historiska museet som publiken skulle få identifiera.

 

Historiehusets program 2006 handlade om att vara historisk detektiv och leta efter spår.

Medverkande:
Weine Drotz, kriminaltekniker, Statens Kriminaltekniska laboratorium, SKL, i Linköping.
Maud Ekblad, Historiehuset.

Så här såg programmet ut:

Blodstänk!

Visar på hur man kan arbeta som historisk detektiv och leta efter spår. Låta forskare visa hur man arbetar med detektivarbeten och spår (t ex DNA). Själv har jag arbetat mycket med att vara historisk detektiv och sökandet efter spår i min undervisning som lärare, efter att jag tagit del av engelsk metodik / pedagogik.
Jag kommer iklädd historisk dräkt bjuda på Vikingabröd bakat med utgångspunkt av ett bröd hittat av arkeologer i en grav på Birka och som mikrobiologer sedan analyserat så att receptet kunnat återskapas.
På Historiska museets permanenta utställning Forntider, kan man se Sveriges äldsta klädesplagg, Gerumsmanteln. Där finns ett forskningsprojekt med olika projektdeltagare, som arbetar tvärvetenskapligt, t ex arkeologi, naturvetenskap, textilhistoria /- teknik.
En av dem är Weine Drotz, kriminaltekniker från, Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL.
Han kommer att berätta om resultaten av undersökningen av manteln.
Kan vi med dessa resultat få veta vem ägaren till manteln var? Blev han mördad? Varför hamnade den i mossen? Blev den nedgrävd med flit? Är det säkert att det var en man som burit den? Var det en offergåva?
Med hjälp av moderna kriminaltekniska metoder försöker Weine Drotz beskriva skadorna på manteln, undersöka hur de uppstått, rekonstruera hur manteln kan ha burits då skadorna uppkom, bedöma om våld kan ha åstadkommit livshotande skador, undersöka  om det fanns blod eller spår av DNA på manteln.
Utan en kropp, som bekräftar teorierna, är det svårt att nå gåtans lösning, men vi vet att personen har försökt värja sig med höger hand och fått skador där!
Så vare sig du gillar mord, mod eller mode kommer programmet att innehålla det som är gemensamt för dessa forskare: att komma sanningen så nära som möjligt!

The activity in English:

Bloodstains!

Shows how to work as a historical detective and search for trails, Let scientists show how to work with detective work and evidence (such as DNA). I myself have worked a lot as a historical detective and the search for trails as a teacher, after taking part of English methodology / pedagogy. Wearing a historical dress I will be offering a taste of Viking bread baked based on a piece of bread archaeologists discovered on Birka island, which microbiologists then analyzed to recreate the recipe.
At Stockholm´s Museum of National Antiquities´ permanent exhibition Prehistories, Sweden´s oldest clothing, the cloak Gerumsmanteln, is on display. They have a research project with participants working interdisciplinary, e.g. archaeology, science,
textile history /- technology.
One of them is Weine Drotz, forensic detective from SKL, the National Laboratory of Forensic Science. He will tell us the results of the investigation of the cloak.
Can we find out who the owner was? Was he murdered? Why did it end up in the bog? Was it buried on purpose? Can we be certain that it was worn by a man? Was it an offering?
With the help of modern forensic methods Weine Drotz tries to describe the damages to the cloak, examine what caused them, reconstruct how the cloak might have been worn when the damage occured, determine if violence may have caused lifr threatening injuries and examine if there was blood or traces of DNA on the cloak.
Without a body to confirm the theories it´s hard to reach the solution to the puzzle, but we know that the person tried to defend himself with his right hand, and sustained injuries there!
So whether you like murder, bravery or fashion, this program will contain that which is common for all these scientists: to get as close to the truth as possible!

 

 

 

Taggar: